72 Altın Saat

Özet

Bu proje ile afetin ilk anlarında kendi başlarına olan bireyleri kendi bilgi ve hazırlıkları koruyacağından, fertleri altın saatler olarak adlandırılan afetin sonrası ilk 72 saate hazırlayarak, afete hazır bir toplumun oluşmasını temin etmek için teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi, ilgili araç ve gereçlerin temin edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 Ülkemiz jeolojik, topografik ve meteorolojik özellikleri sebebiyle her zaman çeşitli doğal afet tehlikesiyle karşı karşıyadır. Diğer yandan sadece doğal afetler değil, teknoloji ve insan kaynaklı afetler ve terör saldırıları da insan hayatı, çevre, sosyoekonomik yapı ve kültürel yapı açısından geniş çaplı zararlara sebep olmaktadır. Afetlerin çeşitli yönleriyle ele alınmasını zorunlu kılan bu durumları ancak; her zaman afet ve acil durumlarla karşı karşıya kalabileceğimiz gerçeğini göz önünde tutarak, gerekli önlemleri afet öncesi alarak aşmak mümkündür.

Projede yöntem olarak örgün ve dijital eğitimler ile katılımcılara farkındalık kazandırılması, masa başı ve saha tatbikatlarıyla teorik bilgilerin pratik olarak uygulanması belirlenmiştir. Proje ile katılımcılar afet öncesinde zarar azaltma ve strateji adına neler yapılması gerektiği konusunda eğitilecek, bu eğitimlerin sonucu olarak afet ve acil durum esnasında doğru davranış sergilemeleri ve sonrasında “ilk 72 Saat (3 gün)” olarak adlandırılan altın saatlerde kendi kendilerine yeterlilik kazanmaları sağlanacaktır.

Amaç

Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin, olası büyük bir afet ve acil durumda tüm bireylere anında ulaşması mümkün değildir. Bu durum afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazır olmasını zorunlu kılmaktadır. Proje bu zorunluluğa kamuoyunun dikkatini çekmeyi ve bu alanda eğitimli ve hazır birey sayısını arttırmayı amaçlamaktadır.

Toplumumuzun meşru ve elzem olan bir ihtiyacının karşılanmasına yönelik bu proje ile bir yandan kamu yükümlülüklerinin azaltılmasına katkı sağlanırken, diğer yandan da afet ve acil durumlara karşı farkındalığın artması ve gerekli hazırlığın yapılması ile afete hazır bir toplumun oluşması hedeflenmektedir.

Uygulama

Salgın sürecinin başlangıcında tamamlanan proje, fiziki uygulama aşamalarının salgın nedeniyle uygulanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Salgın döneminin bitişindeki belirsizliğe rağmen afet riskinin her zaman var olması sebebiyle, projenin online olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bu amaçla katılımcıların ve ilgi duyan bireylerin eğitim ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla projede öngörülen eğitimleri ve konuya ilişkin bilgileri ihtiva eden www.72altinsaat.com sitesi tasarlanmıştır.

4 Ocak 2021 itibariyle proje uygulanmaya başlanmıştır. Projenin her safhası bir aya yayılarak uygulanmaktadır.

Ay boyunca çeşitli yarışmalar hediye çekilişleri yapılarak konuya ilginin arttırılması hedeflenmektedir.

Proje ile katılımcılar başta temel afet bilinci eğitimi olmak üzere, ilk yardım, yangın, deprem, KBRN farkındalık, temel haberleşme, hafif arama kurtarma, psikososyal destek, kriz ve olay yeri yönetimi eğitimlerinin verilmesi hedeflenmiştir.